Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng website Aqua City Novaland, bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây:

 • Bạn phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bạn phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi sử dụng website.
 • Bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản sử dụng website.

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

 • Quyền của người sử dụng:
  • Được truy cập và sử dụng website theo quy định của pháp luật và các điều khoản sử dụng website.
  • Được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về dự án Aqua City.
  • Được tham gia các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của dự án Aqua City.
 • Nghĩa vụ của người sử dụng:
  • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản sử dụng website.
  • Không sử dụng website cho các mục đích trái pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích của các bên liên quan.
  • Không sử dụng website để truyền bá các thông tin sai lệch, độc hại, gây hại cho các bên liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của Novaland

 • Quyền của Novaland:
  • Được cung cấp thông tin về dự án Aqua City trên website.
  • Được tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi trên website.
 • Nghĩa vụ của Novaland:
  • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về dự án Aqua City trên website.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản sử dụng website.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

4. Giới hạn trách nhiệm

Novaland không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người sử dụng sử dụng website không đúng mục đích hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản sử dụng website.

5. Thay đổi điều khoản sử dụng

Novaland có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng website bất kỳ lúc nào. Khi có thay đổi, Novaland sẽ thông báo trên website.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Aqua City Novaland sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Novaland và người sử dụng. Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án theo quy định của pháp luật.

7. Hiệu lực

Các điều khoản sử dụng website này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website Aqua City Novaland.

© 2023 Aquacity-Novaland.vn, All rights reserved

0988 47 6006
Liên hệ